Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A
webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://vojtekpince.hu) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő
weboldalról: vojtekpince.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek és letölthető az alábbi
linkről: letöltés
1. Szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: Vojtek Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 7773 Villány, Hunyadi u. 43.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info@vojtekpince.hu
Cégjegyzékszáma: 02 09 067317
Adószáma: 12580523-2-02
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 72 492 919, +36 30 9975 600
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Meroving Tanácsadó Kft
2800 Tatabánya, Kőrösi Csoma Sándor tér 9. 4 14
Telefon: +36 30 737 1214
E-mail: laszlo.kosa@meroving.com
2. Alapvető rendelkezések
 2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2.2. A jelen ÁSZF 2017. március 23. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató
azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a
weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos
valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak
tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak,
a ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem
fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon
megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon
megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
3. Regisztráció/vásárlás
 3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen
ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja,
az adatkezelésekhez hozzájárul.
 3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A
vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a
létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben
Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.
 3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik.
4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
 4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan
megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem
tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről
fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól,
illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a
termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
 4.3. Alkoholtartalmú termékek megrendelését csak 18 év feletti megrendelő személy esetén
tudja a Szolgáltató teljesíteni.
 4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ftos vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani,
hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától.
 4.6. Hibás ár esetében feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára
között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és
egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a
szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan
kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről,
amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron
visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
5. Rendelés menete
 5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció
nélkül is megkezdheti a vásárlást.
 5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
 5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor
megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
 5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség
véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.
 5.5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai
a következők:
 5.5.1. Fizetési módok:
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra,
lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse
készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.
Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online,
bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató (SimplePay, OTP
Bank) biztonságos fizetési rendszerén keresztül.
 5.5.2. Szállítási költség:
Belföldi megrendelés futárszolgálattal:
Bruttó szállítási költség: 2 000 Ft
Bruttó szállítási költség utánvéttel: 2450 Ft
6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
 6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés
feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására,
amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.
Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor
tudja teljesíteni a megrendelését.
 6.2. Általános teljesítési határidő az alábbiak szerint alakul:
o Magyarországon belül 2-6 munkanap,
 6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a
Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
 6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő
eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt
harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor
átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó
ajánlotta.
 6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában,
az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem
nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére
bocsátani a dolgot.
 6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a
póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél
fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
 6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul
visszatéríteni.
7. Elállás joga
 7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított
14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a
terméket átveszi.
 7.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem
vállalta e költség viselését.
 7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül
más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból
adódó anyagi kár megtérítését.
 7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében,
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék
esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
o a. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
o b. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. borok,
egyéb italok).
o c. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
o d. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által
nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az
adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére
csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
o e. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése
céljából.
 7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a
fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a
kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
 7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való
elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási
nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 7.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi,
vagy átadja a termék(eke)t.
 7.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését.
 7.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely
a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
választásából adódik.
 7.15. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az
áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével),
vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját
vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését.
Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el
Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja
vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 7.18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a
nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!
 7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található
elérhetőségeken.
 7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő
Felhasználókat illeti meg.
 7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája,
önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
 7.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:
o 7.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási
szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
o 7.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék
kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban
történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai
úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül
történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
o 7.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon
belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő
viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerülő költségeket.
o 7.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés
megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja
elállási jogát.
o 7.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő
időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy
darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételtől
számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
8. Szavatosság
Hibás teljesítés
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát
a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a
kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Kellékszavatosság
 8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
o Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
o Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –
végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy
másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt
volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
o Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a
figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
o Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
o A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének
a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve
a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó
által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
 8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
o Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
o Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
 8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
o A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.
 8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
o Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
o Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Felhasználónak kell bizonyítania.
 8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
o A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval
szemben érvényesítheti.
 8.12. Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély
átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a
meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű
használatából keletkeztek.
9. A szavatossági igény esetén történő eljárás
 9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár
csak nyugtával).
 9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik
(Ptk. 6:166. §).
 9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére
kell bocsátani.
 9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről
annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az
elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül,
igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze.
10. Vegyes Rendelkezések
 10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást
saját maga követte volna el.
 10.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné
válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 10.3. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról
történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az
hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSZF valamely lényegi
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
11. Panaszkezelés rendje
 o
11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak
mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy
panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
o 11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása
nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a
vásárlónak.
o 11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt
elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak
kérésükre bemutatja.
o 11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
o 11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely
szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár
el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek
elérhetőségét itt találja:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
 11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett
működő békéltető testület illetékes.
 11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A
platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság
rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a
fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 11.10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a
meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető
testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének
felajánlására terjed ki.
12. Szerzői jogok
 12.1. Miután a Vojtekpince.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a
Vojtekpince.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése
(többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 12.2. A Vojtekpince.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos
hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató
fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal
képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 12.3. Tilos a Vojtekpince.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy
visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Vojtekpince.hu weboldal vagy azok bármely
része módosítható vagy indexelhető.
 12.4. A Vojtekpince.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás
kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 12.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén
Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként
bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek
tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői
ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13. Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő
oldalon: https://vojtekpince.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

OTP Mobil Kft, mint adatfeldolgozó

Tudomásul veszem, hogy a Vojtek Kft. (7773 Villány, Hunyadi u. 43) adatkezelő által a www.vojtekpince.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok és szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Villány, 2019. november 18.