Vojtek Vilmos Wine Club Szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Vojtek Kft.

2020.11.27.

Bevezetés

A Vojtek Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Vojtek Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Vojtek Vilmos Wine Club kártya programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Szabályzat hatálya, alapelvek

A jelen szabályzat alkalmazása a Vojtek Kft által szervezett Vojtek Vilmos Wine Club kártya program résztvevőjére vonatkozik.

Az Vojtek Kft. mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.

A Vojtek Kft. elérhetősége: info@vojtekpince.hu

Adatvédelmi felelősünk: Vojtek Balázs

A Vojtek Kft. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető: https://vojtekpince.hu/vojtek-vilmos-wine-club-kartya-program-adatkezelesi-tajekoztato/ címen. A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

 

Jogi háttér

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), és iparági szabályok, ajánlások, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete.

Az Infotv. 5§. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha az érintett ahhoz hozzájárul.

Az Infotv. 3. § szerint:

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; az adattörlés a <Cégnév> által meghatározott kártya inaktivitási idő után történik meg az alábbi szabályok szerint:

Ügyfél kártyájának letiltása: Az ügyfél tájékoztatása után a kártya letiltásra kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció.

Pontok törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán felhalmozott pontok törlésre kerülnek, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció

Pénzegyenleg törlése: Az ügyfél tájékoztatása után a kártyán lévő illetve feltöltött pénzegyenleg törlésre kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció

Ügyfél adatainak törlése: Az ügyfél tájékoztatása után, amennyiben a törzsvásárlói kártyán x hónapig/évig nem történik tranzakció a Vásárló által megadott személyes adatok törlésre kerülnek.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

 

Tájékoztatás

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Netlient Kft.

    kapcsolattartó neve: Szilágyi András

    az adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás

    az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

    a kezelt adatok köre: személyes adatok

    az adatkezelés időtartama: a kártya visszavonásáig

 

Adatbiztonság

Az adatok tárolása a Netlient Kft. szerverein történik.

 

Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére a Vojtek Kft. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).

Villány, 2020.12.01.

Vojtek Kft. – Vojtek Vilmos Wine Club kártya szabályzat

A Vojtek Vilmos Wine Club kártyával a vásárló a Vojtek Kft. által nyújtott kedvezményeket vehet igénybe, az alábbi szabályok szerint:

Vojtek Vilmos Wine Club kártya: Minden vásárlás után 1% kedvezmény kerül jóváírásra pontokban. Azaz minden elköltött 100 Ft után 1 pontot írunk jóvá a kártyára.

A kártya tulajdonosnak születésnapját követő 3 hétben a kártya felmutatásával egyszeri alkalommal 10% azonnali kedvezményt biztosítunk a vásárlásából, az aktuális pontkedvezménye mellett.

A Vojtek Kft. fenntartja a jogot, hogy további törzsvásárlói kártyatípusokat bocsásson ki, melyekre vonatkozó szabályokat egyedi szerződésben határozza meg.

Kártyaérvényesség

A Vojtek Kft Vojtek Vilmos Wine Club kártya a Kibocsátó tulajdona, melyet a Felhasználó rendelkezésére bocsájt. A kártya visszavonásig érvényes. Az érvényesség lejártával a kártya által biztosított kedvezmények a továbbiakban nem vehetők igénybe.

A pontok gyűjtése

Az ajándékpontok 100 Ft elköltött összeg egységenként kerülnek jóváírásra.

A kártya át nem ruházható, a rajta levő pontok készpénzre nem válthatóak. Előleg fizetésekor pontok számítása nem történik, a vásárlás lezárásakor kerülnek jóváírásra a pontok.

A kártyán található pontokról a Felhasználó a Kibocsátó weboldalán (www.vojtekpince.hu) tájékozódhat.

A pontok felhasználása

A gyűjtött pontokat a Vásárló következő vásárláskor kedvezményre válthatja, 1 pont=1 forint átváltási értéken. A pontok legfeljebb a termék árának 50%-ig válthatók be. A százalékos kártyakedvezmény és beváltható pontok számának összege nem haladhatja meg a termék kártyakedvezménnyel csökkentett árának 50%-át. A kedvezmények nem összevonhatóak, akciós termék vásárlásakor a vásárló eldöntheti, hogy pontokat vált be, vagy az akció kedvezményt veszi igénybe.

Kártya aktiváláskor 100 pont=100 Ft ajándékot írunk jóvá kártyáján, melyet legközelebb üzletünkben levásárolhat.

Ajándékkártya

A befizetett összeg a Vojtek Kft. kártyára feltöltésre kerül, amely 100% értékben levásárolható. Ebben az esetben nem pontokat, hanem Ft-összeget töltünk fel kártyájára.

Igénybevétel helyei

A Vojtek Kft. üzletei: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 25 – Vásárcsarnok – Vojtek Borbolt; 7629 Pécs, Táncsics M. u. 62

E-mail értesítések

A kártyával kapcsolatos eseményekről automatikus e-mail értesítéseket küldünk. Az értesítő e-maileket lemondani az e-mailben található leiratkozó linkre kattintva, valamint telefonszámunkon (06 20 464 9039) és személyesen az üzletben lehet.

Címeink: A Vojtek Kft. üzletei: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 25 – Vásárcsarnok Vojtek Borbolt; 7629 Pécs, Táncsics M. u. 62

Adatrögzítés

A kártya érvényesítéséhez szükséges adatokat a Kibocsátó saját rendszerében rögzíti.

Adatkezelés

A Vojtek Kft. tájékoztatja tisztelt vásárlóit, hogy a Vojtek Vilmos Wine Club kártya hűségprogramban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.

A Vásárló a regisztrációs lap kitöltésével, aláírásával és leadásával önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a Vojtek Kft., minden ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül nyilvántartsa, teljes körűen kezelje, saját marketing, reklám tevékenysége céljára felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre.

Az adatbázisba kerülő személyes adatok kizárólag a Vojtek Kft. marketing és reklám céljaira kerülnek felhasználásra, harmadik személy részére nem kerül kiadásra. Kérésre a Vojtek Kft. az adatokat helyesbíti, az adatkezelést megszünteti, illetve a személyes adatokat törli a rendszeréből, felfüggeszti a reklámanyagok küldését.

A kártya végleges regisztrációjáról a Felhasználó e-mailben kap értesítést, mellyel egy időben a kártya aktívvá válik, és az igényléskor történt vásárlás pontjai automatikusan felíródnak a kártyára!

A Vojtek Vilmos Wine Club kártya valamint a rajta lévő információk törlése

A Vojtek Vilmos Wine Club kártya illetve a rajta lévő pontok és pénzegyenleg a következő szabályok szerint kerülnek letiltásra illetve törlésre:

Kártya letiltása: A kártya tulajdonos tájékoztatása után a kártya letiltásra kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 3 hónapig nem történik tranzakció.

Pontok törlése: A kártya tulajdonos tájékoztatása után a kártyán felhalmozott pontok törlésre kerülnek, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 1 évig nem történik tranzakció.

Pénzegyenleg törlése: A kártya tulajdonos tájékoztatása után a kártyán lévő illetve feltöltött pénzegyenleg törlésre kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 1 évig nem történik tranzakció.

Ügyfél törlése: A kártya tulajdonos tájékoztatása után, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 5 évig nem történik tranzakció a Vásárló által megadott személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek.

A kártya elvesztése, meghibásodása

A kártya elvesztése és sérülése esetén a kártyatulajdonosnak lehetősége van a kártya cseréjére. Kártyacserét a személyi azonosságának igazolása után bármelyik üzletünkben igényelhet. Kártyacsere esetén a kedvezményt 24 óra elteltével tudja igénybe venni.

Elérhetőségek

Telefonszám: 06 20 464 9039

E-mail: info@vojtekpince.hu